ประเทศเกาหลีใต้ (South Korea)

??
?

?

?

Flag of South Korea
Flag of South Korea

??

?

?

คำขวัญของประเทศ?? 😕 Broadly bring? benefit to humanity

เพลงชาติ??????????????????????? ?😕 เอกุกกา?

เมืองหลวง(และเมืองใหญ่สุด) :โซล

ภาษาราชการ????????????????????????????????????? : ภาษาเกาหลี????????

รัฐบาล???????????????????????????????????: ประชาธิปไตยระบบประธานาธิบดี

ประชากร (สำรวจปี2550)??????????????????? : ประมาณ 49,024,737 (อันดับที่ 25)

สกุลเงิน???????????????????????????????? : วอน(KRW)

รหัสโทรศัพท์????????????????????????????????????? :+82???

?

?

?

ตราแผ่นดินของเกาหลีใต้ Coat of arms of South Korea
ตราแผ่นดินของเกาหลีใต้ Coat of arms of South Korea

?????สาธารณรัฐเกาหลี? (Republic of Korea) หรือ? เกาหลีใต้ (South Korea) เป็นประเทศในเอเชียตะวันออก? มีพื้นที่ครอบคลุมส่วนใต้ของคาบสมุทรเกาหลี??? พรมแดนทางเหนือติดกับประเทศเกาหลีเหนือ????มีประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้โดยมีทะเลญี่ปุ่นและช่องแคบเกาหลีกั้นไว้
????
ในภาษาเกาหลีอ่านชื่อประเทศว่า แดฮัน มินกุก?โดยเรียกสั้น ๆ ว่า ฮันกุก? ที่หมายถึงคนชาวฮั่นหรือคนเกาหลี
และบางครั้งจะใช้ชื่อว่า นัมฮัน? ที่หมายถึง ชาวฮั่นทางใต้?? ส่วนชาวเกาหลีเหนือจะเรียกเกาหลีใต้ว่า นัมโชซอน? ที่หมายถึง? โชซอนใต้

?ประวัติศาสตร์

นประวัติศาสตร์เกาหลี?? แบ่งเป็นราชอาณาจักรทั้งสาม คืออาณาจักรโกคูรยอ อาณาจักรแพกเจ? และอาณาจักรชิลลา?? ซึ่งปกครองคาบสมุทรเกาหลีและบางส่วนของจีน??? ตั้งแต่ศตวรรษที่ 1? ก่อนคริสตกาลถึงคริสต์ศตวรรษที่ 7?? ในช่วงหนึ่งศตวรรษก่อนคริสต์ศักราช? คาบสมุทรเกาหลีทั้งหมด??? และดินแดนส่วนใหญ่ของประเทศจีนอยู่ภายใต้การปกครองของสามอาณาจักร
????
ราชวงศ์ลี? เป็นราชวงศ์สุดท้ายของเกาหลี??? หลังจากสิ้นสุดรัชสมัยของพระจักรพรรดิซุนจง เกาหลีก็ได้ถูกปกครองโดยญี่ปุ่นในปีพ.ศ.? 2453??????? หลังสงครามโลกครั้งที่ 2?? ประเทศเกาหลีต้องแยกเป็นสองประเทศตามข้อตกลงพอตสดัม (Potsdam) ในปี พ.ศ. 2488??? โดยใช้เส้นขนาน 38 และเกาหลีใต้ อยู่ในการดูแลโดยสหรัฐอเมริกา??? ต่อมาจะต้องผ่านพ้นวิกฤติเศรษฐกิจ หลังจากอยู่ภายใต้การดูแล? ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ?? โดยเน้นในเศรษฐกิจเป็นสากลยิ่งขึ้น? ยุติการเข้าแทรกแซงของรัฐบาลในธุรกิจเอกชน??
และให้ความยุติธรรมต่อภาคเอกชนทุกแห่ง?? และเร่งสร้างความร่วมมือระหว่างเกาหลีเหนือ??และเกาหลีใต้ให้อยู่ร่วมอย่างสันติ

การเมืองการปกครอง
????
หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ.? 2491?? คาบสมุทรเกาหลีถูกแบ่งเป็นสองส่วน? โดยเส้นละติจูดที่ 38
องศาเหนือ? (มักเรียกว่าเส้นขนาน 38)?? โดยสหภาพโซเวียตดูแลเกาหลีเหนือมีการปกครองระบอบสังคมนิยม?
ส่วนสหรัฐอเมริกาดูแลเกาหลีใต้มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย
????
สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)? ปกครองในระบอบประชาธิปไตย?? ประมุขของประเทศ คือ ประธานาธิบดี??
ซึ่งได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนให้เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร?? มีนายกรัฐมนตรี?? ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา??? ..รัฐสภาเป็นองค์กรนิติบัญญัติ และศาลทำหน้าที่ทางตุลาการ ทั้งนี้??? เกาหลีใต้มีการแบ่งเขตการปกครองเป็น 9 จังหวัด และ 6 เขตการปกครอง (โซล ปูซาน
อินชอน แตกู กวางจู แตชอน)

การฟื้นฟูสถาบันจักรพรรดิ
?????
สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)?? ได้ประกาศฟื้นฟูสถาบันจักรพรรดิอีกครั้งใน พ.ศ. 2549?? จากการขึ้นครองราชย์ของเจ้าหญิงเฮวอน (ลี เฮวอน)? เป็นสมเด็จพระจักรพรรดินีเฮวอนแห่งเกาหลี เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.
2549?? โดยมีพระฐานะเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนแต่ไม่ได้มีสถานะเป็นประมุขของประเทศ
เนื่องจากประเทศเกาหลีใต้ในปัจจุบัน??? ปกครองด้วยระบอบสาธารณรัฐซึ่งมีประธานาธิบดีเป็นประมุข??
สมเด็จพระจักรพรรดินีจึงมีหน้าที่เพียงทรงเป็นเป็นประธานในพิธีที่สำคัญหรือพิธีทางศาสนา??ไม่ได้ทรงเป็นประมุขหรือสัญลักษณ์ของประเทศแต่อย่างใด
????
ประเทศเกาหลีมีสมเด็จพระจักรพรรดิเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเกาหลี?? มาตั้งแต่ช่วงเป็นประเทศในอารักขาของจักรวรรดิญี่ปุ่น? จนกระทั่งการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระจักรพรรดิโฮอุนแห่งเกาหลี? (เจ้าชายกู)??
สมเด็จพระจักรพรรดิของเกาหลีพระองค์ก่อนและไม่มีผู้สืบราชสันตติวงศ์?? ส่งผลให้ราชวงศ์ลีสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2548??แต่ก็ถูกฟื้นฟูอีกครั้งจากการขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระจักรพรรดินีเฮวอน
????
สมเด็จพระจักรพรรดินีเฮวอน? ทรงเป็นประมุขลำดับที่ 5 ของราชวงศ์ลี?? (ราชตระกูลในสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งเกาหลี) โดยพระนางทรงเป็นพระธิดาพระองค์ที่? 2? ในเจ้าชายกัง? พระราชโอรสพระองค์ที่ 5??
ในสมเด็จพระจักรพรรดิควางมูแห่งจักรวรรดิเกาหลี? (พระเจ้าโกจง)??????? ทั้งนี้สมเด็จพระจักรพรรดินีเฮวอน
ทรงรอเวลาที่จะหวนคืนกลับสู่พระราชบัลลังก์ในอนาคต? และปัจจุบัน??สาธารณรัฐเกาหลีมีแนวคิดที่จะฟื้นฟูสถาบันจักรพรรดิขึ้นมาอีกครั้ง??? โดยสำนักโพลในประเทศเกาหลีใต้ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วไป พบว่า?ร้อยละ 54.4? สนับสนุนให้มีการฟื้นฟูสถาบันจักรพรรดิในประเทศเกาหลีใต้โดยให้เป็นสัญลักษณ์ของประเทศ??แต่คาดว่าจะต้องมีการรวมชาติเกาหลีภายใต้การปกครองของเกาหลีใต้เสียก่อน

การแบ่งเขตการปกครอง
????
ประเทศเกาหลีใต้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8? จังหวัด (provinces) 1?? จังหวัดปกครองตนเองพิเศษ (special autonomous? province) 6 มหานคร (metropolitan? cities) และ 1 นครพิเศษ (special
city)

นครพิเศษ
โซล/ซออุล (Seoul Teukbyeolsi: โซล ทึกบยอลชี)

มหานคร
2. ปูซาน/พูซาน (Busan Gwangyeoksi: พูซาน กวางยอกชี)
3. แทกู (Daegu Gwangyeoksi: แทกู กวางยอกชิ)
4. อินชอน (Incheon Gwangyeoksi: อินชอน กวางยอกชิ)
5. กวางจ/ควางจู (Gwangju Gwangyeoksi: ควางจู กวางยอกชิ)
6. แทจอน (Daejeon Gwangyeoksi: แทจอน กวางยอกชิ)
7. อุลซาน (Ulsan Gwangyeoksi: อุลซาน กวางยอกชิ)

จังหวัด
คยองกี??? ?(Gyeonggi-do: คยองกี-โด)
คังวอน???? (Gangwon-do: คังวอน-โด)
คยองซาบุก (Gyeongsangbuk-do: คยองซาบุกโด)
คยองซานัม (Gyeongsangnam-do: คยองซานัม-โด)
ชอลลานัม?? (Jeollanam-do:ชอลลานัม-โด)
ชอลลาบุก?? (Jeollabuk-do: ชอลลาบุก-โด)
ชุงชองบุก?? (Chungcheongbuk-do: ชุงชองบุกโด)
ชุงชองนัม?? (Chungcheongnam-do: ชุงชองนัม-โด)

จังหวัดปกครองตนเองพิเศษ
เชจู? (Jeju:เชจู)

ภูมิศาสตร์
ตั้งอยู่ที่ ละติจูด 33-39? องศาเหนือ?? ลองจิจูดที่ 125-131 องศาตะวันออก 70%? ของประเทศเป็นภูเขา

เศรษฐกิจ
เป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่?? ที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด? เป็นประเทศกำลังพัฒนาขั้นสูง

การเพาะปลูก : พืชสำคัญได้แก่ ข้าวเจ้า? ข้าวบาร์เลย์?? แอปเปิล มันฝรั่ง ถั่วเหลือง ข้าวสาลี?
การเลี้ยงสัตว์ : สัตว์เลี้ยงสำคัญ ได้แก่? สุกร โค สัตว์ปีก และตัวไหม
การประมง 😕 ผลผลิตทางการประมงของเกาหลีใต้มีเหลือใช้ในประเทศ??? จนสามารถส่งเป็นสนค้าส่งออกที่สำคัญอย่างหนึ่ง?? เกาหลีใต้สามารถจับปลาได้เป็นอันดับ? 10 ของโลก (ไทยเป็นอันดับ 9 สถิติปี พ.ศ. 2535)
?
????

การทำเหมืองแร่ 😕 เกาหลีใต้ขาดแคลนถ่านหิน? และน้ำมันปิโตเลียม แต่มีแร่ธาตุอื่นๆอีกหลายชนิด? ได้แก่? แกรไฟต์ ดินเกาลิน และทังสเตน

อุตสาหกรรม 😕 อุตสาหกรรมในเกาหลีใต้ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมเบา? ผลผลิตทางอุตสาหกรรมที่สำคัญได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้า สิ่งทอ รถยนต์ ปิโตรเคมี? และเรือเดินสมุทร

ประชากร
เชื้อชาติ 😕 ประเทศเกาหลีแทบจะไม่มีชนชาติอื่นนอกจากคนเกาหลีเอง แต่ก็มีชาวจีนประมาณ 3
หมื่นคน? ซึ่งอยู่ตามเขตเมืองหลวงมาช้านานแล้ว และยังมีชาวฟิลิปปินส์อีก 72,000? คน

ศาสนา 😕 ชาวเกาหลีใต้ไม่มีศาสนาประมาณ 46? % ศาสนาคริสต์ 26 % ศาสนาพุทธ 26 % ลัทธิขงจื๊อ 1 % ศาสนาชอนโดเกียว ศาสนาอิสลาม? และอื่นๆ 1 %?

วัฒนธรรม
ศิลปะเกาหลี?
มีลักษณะเด่นหลายประการ?? ที่ทำให้เกิดแบบของตัวเอง?? ศิลปะเกาหลียกย่องธรรมชาติ?
และการใช้สีอ่อนและเรียบก็ปรากฏอยู่เสมอในภาพเขียนและเครื่องปั้นแบบเกาหลี??
นอกจากนี้ยังมีงาน
หัตธรรมพื้นบ้าน? ที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปี?? งานไม้และเครื่องเขิน ของเกาหลีเป็นที่รู้จักกันดี?? โดยเน้นการออกแบบที่เพื่อประโยชน์ใช้สอย? และความเรียบง่ายสิ่งสะดุดตา?? ในงานไม้เกาหลีคือศิลปะการประดับมุก??งานหัตกรรมโลหะทำด้วยทองทำด้วยสำริด? ทางด้านพระพุทธศาสนามีการสร้างพระพุทธรูปสำริด?? ระฆังวัดที่หล่อด้วยสำริด เอกลักษณ์ของระฆัง?? เกาหลีคือรูปร่างการออกแบบและเสียง??
ศิลปะเครื่องปั้นดินเผาเกาหลีเป็นประเทศที่เป็นที่ยอมรับในการพัฒนาศิลปะด้านนี้และเครื่องปั้นดินเผาที่มี??
ชื่อเสียงคือ ศิลาดล?? เป็นเครื่องเคลือบที่มีความสดใสฝีมือประณีตนิยมเคลือบด้วยสีขาวซึ่งพัฒนาให้สวยงามในยุคโกเรียว?? เพื่อการอนุรักษ์สิ่งดีงามตั้งแต่อตีด??? ทางการเกาหลีได้จัดตั้งโครงการสมบัติประจำชาติเกาหลีใต้ขึ้น??
????

เครื่องแต่งกายประจำชาติของเกาหลี
????
ชาวเกาหลีมีชุดประจำชาติตั้งแต่สมัยโบราณ? เรียกว่า?
ฮันบก? (ฮันหมายถึงชาวเกาหลี บกหมายถึงชุด
รวมกันหมายถึงชุดของชาวเกาหลี)??
ฮันบกทั้งของผู้หญิงและผู้ชายมีลักษณะหลวมๆเพื่อความสะดวกสบายและคล่องแคล่วไม่ใช้กระดุมหรือขอแต่จะใช้ผ้าผูกไว้แทน???ชุดของผู้ชาย ข้างล่างประกอบด้วย ?ปันซือ? แต่สมัยใหม่เรียกว่า ?แพนที???? ซึ่งหมายถึงกางเกงใน ชั้นนอกสวม ?บาจี?
เป็นกางเกงขายาวหลวมๆรวบปลายขาไว้ด้วย?? ?แทมิน?
เป็นแถบผ้าใช้มัดขากางเกง?บันโซเม? เป็นเสื้อรัดรูปแขนสั้นไว้ข้างใน??
เสื้อนอกเรียกว่า ?จอโกลี???เป็นเสื้อแขนยาวไม่มีปกไม่มีกระเป๋า???????
ชุดของผู้หญิง ประกอบด้วย ?แพนที? หรือกระโปงที่อยู่ข้างใน ข้างบนใช้
?ซ็อกชีมา??? เป็นแถบผ้าขนาดใหญ่ ใช้มัดทรวงอกไว้แทนเสื้อยกทรง
ข้างนอกสวม ?ชีมา? เป็นกระโปรงยาวกรอมเท้า สวมเสื้อ ?จอโกรี?
เป็นเสื้อนอกแขนยาว?? ฮันบกเป็นภาพรวมศิลปะของเกาหลีที่สามารถพบเห็นได้ตามท้องถนนของเกาหลี
ราวกับถนนสายแฟชั่นของปารีส??? ฮันบกชุดแต่งกายประจำชาติของเกาหลีทำจากผ้าสีสัน สดใส???
เนื้อผ้าจะขึ้นอยู่กับโอกาสและวัยของผู้ใส่? เด็กหญิงหรือหญิงสาวจะสวมกระโปรง
สีแดงเสื้อสีเหลืองจะเปลี่ยนเป็นกระโปรงสีแดง? เสื้อสีเขียวเมื่อแต่งงานแล้วส่วน??
หญิงสูงอายุอาจเลือกสีสันต่างๆที่สดใส? และเลือกใช้เนื้อผ้าได้หลากหลาย????

?
ปัจจุบันชุดแต่งกายวัฒนธรรมเดิมจะใช้เฉพาะโอกาสพิเศษเท่านั้น
แต่ตามถนนหนทาง?? และรถไฟใต้ดินจะยังคงเห็นผู้คนสวมใส่กันอยู่บ้าง??
โดยเฉพาะผู้สูงอายุยังคงสวมใส่ชุดฮันบกอยู่

?

?

?ที่มา วิกกิพีเดีย

?

?

?

?

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
About Korea (เกี่ยวกับเกาหลี)
- 2009-11-18 10:19:04 โพสต์โดย : admin คนดู 5,953 คน