YG Investment ลงทุนให้ Gushcloud ในการสร้างสํางานงานใหญ่ (Headquarter) แห่งใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ณ ประเทศสิงคโปร์ – YG Investment ซึ่งเป็นองค์กรการลงทุนภายใต้ YG Group (เอเจนซี่ผู้นําตลาด ด้านวงการเพลงและการบันเทิงจากประเทศเกาหลีใต้) ได้สนับสนุนเงินลงทุนอยากเป็นทางการให้กับบริษัท Gushcloud International (บริษัท influencer marketing agency และ entertainment) เพื่อขยายกิจการด้าน Entertainment หรือการ บันเทิง เพื่อสร้างสํานักงานใหญ่แห่งแรกของ YG ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ประเทศสิงคโปร์

ภาพถา่ ยรวมดารา ศลิ ปินและ Influencers ท่ีชนะเลิศ ในงานประกาศรางวัล Influence Asia 2017

ภาพถา่ ยรวมดารา ศลิ ปินและ Influencers ท่ีชนะเลิศ ในงานประกาศรางวัล Influence Asia 2017

“ประชากรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กว่า 640ล้านคนมีอัตราการใช้โทรศัพท์มือถือและสื่อดิจิทัลที่เติบโตอย่างรวดเร็วมาก ” จากข้อมุลงานวิจัยจากทางบริษัทระบุว่า ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นตลาดที่วัฒนธรรม K-POP แพร่เข้ามาอย่างรวดเร็ว และกว้างขวางที่สุด ดังนั้นการลงทุนที่ Gushcloud ได้รับในครั้งนี้จะเป็นแรงผลักดันและสนับสนุน Entertainment จากYGด้วย เครือข่ายของ Gushcloud ทั้ง9สาขาทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างแน่นอน และที่สําคัญ การมี connection โดยตรงทําให้การ ทํางานร่วมกับ Influencers คนดัง ดารา ศิลปินบริษัทEntertainmentและเอเจนซี่ระหว่างเกาหลีใต้และภูมิภาคเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ขยายกว้างและเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้น” คุณ Charlie Cho (ผู้นํา YG Plus SEA สาขาสิงคโปร์)กล่าว

YG จะตั้งสํานักงานใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในที่ๆเดียวกับ Gushcloud สํานักงานใหญ่ที่สิงคโปร์ ส่งผลให้ YGทํางาน ใกล้ชิดกับ Gushcloud มากขึ้น นําไปสู่การสร้างและช่วยกันพัฒนาขยายตลาดไปในทิศทางที่มีประสิทธิภาพและเติบโตมากยิ่งขึ้น โดยผ่านการทํางานร่วมกันกับดารา ศิลปิน Talents Influencers ผลงานและงานต่างๆ

“จากการที่ YG ลงทุนให้ Gushcloudในครั้งนี้ พวกเราก็จะช่วยเหลือและสนับสนุนYGให้เติบโตและสามารถเข้าถึงตลาดทั่วทั้ง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างราบรื่นที่สุด พวกเราร่วมงาน พัฒนาและแบ่งปั นในสิ่งที่ช่วยกันได้ และรู้สึกตื่นเต้นและรอคอยกับ การช่วยกันทําและแก้ไขโปรเจ็คไปด้วยกัน” คุณ Althea Lim (CEO ของ Gushcloud Entertainment) เพิ่มเติม

เก่ียวกับ YG Investments

YG Investment เป็นองค์กรการลงทุนภายใต้ YG Group ซ่ึงเป็นสว่ นหน่ึงใน YG global network และยังเป็นแพลตฟอร์ม การลงทุนแบบผสมผสานท่ีมุ่ง เน้นการสร้างเครือข่ายและทำ แบรนด์ให้เป็นท่ีรู้จักด้วยการสร้างเทรนดแ์ ละการสนับสนุนบริษัท YG family ในรูปแบบท่ีอบอุ่นแบบครอบครัว

เก่ียวกับ Gushcloud International (http://www.gushcloudinternational.com )
Gushcloud International ก่อตั้งโดย Vincent Ha และ Althea Lim เป็นบริษัท Entertainment ท่ีร่วมงานกับ Influencers ระดับโลก และ เป็นบริษัท Influencer Marketing ท่ีสร้างเครือขา่ ยระหวา่ งคนดูและแบรนด์กับ Influencers และ นักสร้างสรรค์ ผลงานท่ีน่าสนใจผ่านทางออนไลน์ โดยบริษัทจะเป็นทั้งตัวแทน คนจัดการ สร้างกลยุทธ์ให้กับแบรนด์บริการด้านการตลาดสร้างยอดขายผลงานผ่านสืีอ และกระจายไปตามงานอีเว้นทท์

สนับสนุนแบรนด์ได้อย่างดี

ภาพถา่ ยการแสดงบทเพลงของ Tulus นักร้องและนักประพันธเ์พลงช่ือดังจากประเทศอินโดนีเซียในงาน Influence Asia

ภาพถา่ ยการแสดงบทเพลงของ Tulus นักร้องและนักประพันธเ์พลงช่ือดังจากประเทศอินโดนีเซียในงาน Influence
Asia

เก่ี่ยวกับ Gushcloud Entertainment
Gushcloud Entertainment เป็นบริษัทลูกของ Gushcloud International ซ่ึงกอ่ ตัง้ในตน้ ปี 2560ท่ีผา่ นมา เพ่ือปั้น
Influencers หรือ Talents เพ่ือขายผลงานของคนเหลา่ นัน้ อีกตอ่ หน่ึง โดยสร้างรายไดผ้ า่ นชิ้นงานลิขสิืทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา(IP) รวมไปถึงการสร้างคอนเทนตด์ า้นความงามและครอบครัว และการพาณิชยผ์ า่ นวดิ ิโอ ผลงานท่ีเน้ือหาน่าสนใจ แอพฯมือถือ
แนวอัลบัมเพลง งานนิทรรศการ งานเท่ียว และ งานเทศกาลตา่ งๆ

เก่ี่ยวกับ Gushcloud Talent Agency (http://www.gushcloudtalent.com​)
Gushcloud Talent Agency (GTA) ถือเป็นหน่ึงในเอเจนซ่ีท่ีรวบรวมคนมากความสามารถทั่วโลก โดยดาํ เนินเป็นตัวกลางในการดำเนินงานร่วมกับ Creators, Influencers และ สำนักงานในอีก 8 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ มาเลเซีย
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ไทย เวียดนาม และ เกาหลีใต้ยงิ่ ไปกวา่ นัน้ GTA จะขยายกิจการโดยเปิดสาํ นักงานเพิม่ ในอีกสองประเทศซ่ึงคือจีนและญ่ีปุ่นในปี 2560 น้ีและ GTA ยังทำงานร่วมกับแบรนด์ดังและดาราศิลปินระดับแนวหน้า รวมไปถึง creators อีกกว่า 12,000 คนทั่วโลกเพ่ือสร้างแคมเปญงานท่ีดีท่ีสุดผ่าน social media

KRUNK (@krunk_official), ศลิ ปิลและ Mascot อยา่ งเป็นทางการจากคา่ ย YG

KRUNK (@krunk_official), ศลิ ปิลและ Mascot อยา่ งเป็นทางการจากคา่ ย YG

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ข่าวบันเทิงเกาหลี Korean Entertain News
- 2017-10-16 8:37:22 โพสต์โดย : Ah Jong คนดู 398 คน